Trúc Sơn, Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Photo

© 2019 Nam Cao Nguyên